verhuisbedrijf oma
bel gratis
Bel gratis

  Verzekering inboedel 
1. De Verhuizer heeft de inboedel voor de klant tijdens de verhuizing 
binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste  € 45.378 tegen 
alle verliezen van en materiële schade aan de inboedel.

De inboedel is verzekerd op basis van nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde 
wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de schade nodig is om nieuwe 
zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen.  
Bij diefstal van lijfsieraden wordt een maximale vergoeding verleend van € 
5.000 per gebeurtenis.  
 
Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een 
maximale vergoeding verleend van € 25.000 per gebeurtenis. Beide maximale 
vergoedingen maken deel uit van de totaal verzekerde som. 
De klant kan de  Verhuizer verzoeken om voor rekening van de klant 
een aanvullende verzekering af te sluiten voor bestemmingen buiten 
Nederland, opslag c.q. bewaarneming voor een periode langer dan 30 dagen of 
voor een hogere dekking dan de hiervoor genoemde € 100.000.  
 
2. Bij bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland is de 
inboedel de eerste 30 dagen verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen 
partijen geen andere afspraken worden gemaakt blijft de inboedel (tegen 
vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. 
 
2. Inboedel in de opslag dient door de klant zelf bij de eigen inboedelverzekering te worden
verzekerd, hiervoor is ons verhuisbedrijf niet aansprakelijk. 
 
3. Ten aanzien van de schadeomvang geldt dat: 
− Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de waarde van de 
verzekerde zaken onmiddellijk vóór en onmiddellijk na de gebeurtenis of, 
naar keuze van de verzekeraars, de onmiddellijk na de gebeurtenis 
vastgestelde herstelkosten, die naar het oordeel van de experts voor herstel 
vatbaar zijn.  
Voorts wordt als schade aangemerkt de grootte van een door de 
gebeurtenis veroorzaakt en door het herstel niet opgeheven 
waardevermindering zoals deze door de experts is vastgesteld. 
− Als waarde onmiddellijk vóór de gebeurtenis zal worden aangehouden het 
bedrag van de voortaxatie of de nieuwwaarde. Bij de vaststelling van de 
waarde onmiddellijk na de gebeurtenis zal waar mogelijk met deze 
waarden rekening gehouden worden.  
− Schadevaststelling op basis van dagwaarde vindt plaats bij motorrijtuigen, 
aanhangwagens, caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen 
en accessoires alsmede bij voorwerpen waarvan de dagwaarde minder is 
dan 40% van de nieuwwaarde; voorwerpen met een antiquarische of 
zeldzaamheidswaarde worden op basis van marktwaarde vergoed. De 
schade aan gehuurde voorwerpen wordt vastgesteld op de vergoeding die 
aan de verhuurder verschuldigd is. 
− Indien delen van de verhuisgoederen vooraf door deskundigen zijn 
getaxeerd geldt deze voortaxatie te rekenen vanaf de dagtekening van het 
taxatierapport gedurende drie jaar. 
− Herstel van beschadigingen of vervanging van gedeeltelijk verloren gegane 
dan wel vermiste goederen mag eerst plaatsvinden, nadat tussen de klant en 
de Erkende Verhuizer c.q. de schade-expert of de verzekeraar 
overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade of nadat de 
schade voldoende is gedocumenteerd
 
Deze verzekering geldt echter niet, wanneer er hulp aanwezig is van derden. 
 
Voor de verzekering geldt: Uitgezonderd zijn: pc's, tv's, koelkasten en al het
inwendige van elektrische apparaten.
Wanneer er een apparaat valt, of er gebeurd een ander ongeluk,
dan zal deze uiteraard wel vergoed worden.
 
Schade dient te worden gemeld binnen 24 uur na de verhuizing.